(1)
Davies, G. L. H. Mr J. A. K. Grahame. IrishGeog 2016, 21, 53-56.