Davies, G. L. H. (2016) “Mr J. A. K. Grahame”, Irish Geography, 21(1), pp. 53–56. doi: 10.55650/igj.1988.676.